تبلیغات
وکیل مدافع در زمینه های حقوق خصوصی ،حقوق جزا،حقوق عمومی،حقوق بین الملل،مقالات حقوقی ، وکالت و ... - پروفایل 1

نام : علی سعادتی  

وضعیت : دانشجوی حقوق دانشگاه آزاد خمین

پست الکترونیک : vakilmodafae@yahoo.com